Календар

За нас
Контакти
Курсове »
Матури
Занималня »
Лятна занималня
Родители
Работилници Ателиета
Индивидуални занимания
Календар menu

Биология

ПОДГОТОВКА ПО БИОЛОГИЯ ЗА УЧЕНИЦИ от 7 до 12 клас

  • КУРСОВЕ И УРОЦИ ПО БИОЛОГИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
  • КУРСОВЕ И УРОЦИ ПО БИОЛОГИЯ ЗА МАТУРА
  • КУРСОВЕ И УРОЦИ ПО БИОЛОГИЯ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  СЛЕД 7 КЛАС В НПМГ
  • ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ           (частни уроци) ПО БИОЛОГИЯ ЗА УЧЕНИЦИ от 7 до 12 клас
  • ЕКИП ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ
  • АВТОРСКИ МАТЕРИАЛИ
  • ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД
  • ИНТЕРАКТИВЕН МЕТОД НА ОБУЧЕНИЕ   ПРОГРАМИ ПО БИОЛОГИЯ

I. За учениците (от 7 до 12 клас), обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по биология и заявените конкретни цели.

II. Примерна програма на курсовете по биология за кандидат- студенти

       От материала за 8 клас 

1. Тъкани. Видове, устройство и функции. Епителна тъкан, съединителна, мускулна и нервна тъкан 

2. Опорно-двигателна система. Скелет, особености на човешкия скелет. Устройство на костите и ставите. Кости на скелета - череп, гръбначен стълб, гръден кош. Кости на крайниците 

3. Мускули. Устройство и видове мускули. Основни групи мускули. Физиология на мускулите 

4. Вътрешна течна среда на организма. Състав на вътрешната течна среда. Взаимовръзки между кръвната плазма, тъканната течност и лимфата. Постоянство на вътрешната течна среда 

5. Кръв. Състав на кръвта. Кръвна плазма, кръвни клетки, кръвни групи. Кръвообращение и лимфообращение. Имунни функции на кръвта 

6. Сърце и кръвоносни съдове. Сърдечна дейност. Сърдечен цикъл. Ударен и минутен обем. Сърдечни тонове. Артериално налягане. Пулс. Регулация на сърдечната дейност

7. Дихателна система. Устройство и функции на дихателните органи. Дихателни движения. Обмяна на газовете 

8. Храносмилателна система. Устройство и функции на храносмилателните органи. Храносмилане в устната кухина, стомаха, тънкото и  дебелото черво 

9. Отделителна система. Устройство и функции на отделителната система 

10. Полова система. Устройство и функции на половите органи при мъжа. Устройство и функции на половите органи при жената 

11. Нервна система. Гръбначен мозък. Главен мозък. Вегетативна нервна система 

12. Ендокринна система. Ендокринни жлези 

13. Сетивни системи. Система на общата сетивност. Вкусова и обонятелна сетивна система 

14. Зрителна сетивна система, Слухова сетивна система 

15. Висши функции на нервната система. Видове рефлекси. Особености на висшата нервна дейност при човека 

      От материала за 9 и 10 клас 

1. Липиди. Видове липиди. Структура на мазнини и фосфолипиди. Свойства и биологично значение. Въглехидрати. Монозахариди - структура, представители и значение. Дизахариди. Полизахариди - видове, представители и функция 

2. Белтъци. Градивни единици на белтъците. Пептидна връзка. Равнища на организация на белтъчната молекула - първична, вторична, третична и четвъртична структури. Свойства на белтъчната молекула. Биологични функции 

3. Нуклеинови киселини. Полинуклеотидни вериги - структура. Видове нуклеинови киселини. Структура на ДНК, локализация, функция. Структура на РНК. Видове РНК. Функции. Кодон, генетичен код, ген и геном 

4. Надмолекулни комплекси. Вируси - структура и възпроизвеждане 

5. Клетъчни мембрани. Устройство на мембраните. Функции. Видове транспорт на вещества през клетъчната мембрана 

6. Едномембранни клетъчни органели. Ендоплазмена мрежа. Комплекс на Голджи. Лизозоми. Други едномембранни органели 

7. Двумембранни клетъчни органели. Структура и функции на митохондриите и на хлоропластите. Ядро. Ядрени структури. Основни функции на ядрото 

8. Прокариотна и еукариотна клетка. Устройство, обща характеристика и специфика 

9. Метаболизъм. Видове и етапи на метаболизма. Автотрофен и хетеротрофен тип обмяна. Аеробен и анаеробен тип обмяна. Биоенергетично значение за метаболизма. АТФ - структура и функция 

10. Процеси на разграждане (катаболизъм). Обща характеристика. Аеробно и анаеробно разграждане на въглехидрати 

11. Процеси на изграждане (анаболизъм). Характеристика на анаболитните процеси. Фотосинтеза. Светлинна фаза. Тъмнинна фаза 

12. Биосинтеза на ДНК (репликация). Механизъм на репликацията 

13. Реализиране на генетичната информация. Биосинтеза на РНК (транскрипция) 

14. Реализиране на генетичната информация. Биосинтеза на белтъци (транслация). Механизъм на изграждане на полипептидната верига 

15. Делене на клетката. Значение. Видове делене. Митотично делене. Фази. Митотичен цикъл 

16. Мейоза. Същност. Фази - характеристика. Хромозомен набор - диплоидни и хаплоидни клетки. Значение на мейотичното делене 

17. Жизнен цикъл. Същност. Значение. Клетъчно диференциране. Стареене и смърт на клетките 

18. Закономерности в унаследяването на признаците. Същност на моно-, ди- и полихибридното кръстосване. Опити на Мендел. Анализиращо кръстосване 

19. Взаимодействие между гените. Видове и същност. Алелни взаимодействия - пълно доминиране, непълно доминиране, кодоминиране, летално взаимодействие. Неалелни взаимодействия - комплементарно, епистатично, полимерно 

20. Изменчивостта като свойство на организмите. Видове изменчивост. Модификационна изменчивост - същност и характерни особености на модификациите. Геномна изменчивост. Същност. Видове - генотипна изменчивост - комбинативна и мутационна. Видове мутации - генни, хромозомни, геномни 

21. Генетика на човека. Детерминиране на пола при човека. Унаследяване на белези, скачени с пола. Методи, прилагани в генетиката на човека (родословен, метод на близнаците, цитогенетичен анализ). Наследствени болести при човека: болести, причинени от генни мутации; болести, свързани със структурни изменения на хромозомите; болести, свързани с промени в броя на хромозомите 

22. Размножаване при животните и човека. Същност на размножаването. Основни типове размножаване. Гаметогенеза. Оплождане - същност и видове. Размножаване при човека 

23. Индивидуално развитие при животните и човека. Зародишно (ембрионално) развитие - етапи. Следзародишно /постембрионално/ развитие. Характерни особености на пряко и непряко развитие. Биологично значение на метаморфозата. Продължителност на живота. Стареене и смърт 

24. Доказателства за еволюцията на организмите: сравнително-анатомични, сравнително-физиологични, сравнително-ембриологични, палеонтологични, биогеографски и други доказателства за еволюцията 

25. Микроеволюция - същност. Елементарни еволюционни фактори: мутационен процес; популационни вълни; миграции; изолация. Макроеволюция - същност. Причини за формиране на надвидови систематични групи: дивергенция; паралелизъм; конвергенция 

26. Основни насоки и пътища на еволюционния процес. Биологичен прогрес - същност. Пътища на реализирането му: ароморфоза; идиоадаптация; ценогенеза; обща дегенерация. Биологичен регрес - същност. Характерни черти на еволюционния процес 

27. Еволюция на човека. Място на човека в системата на живия свят. Палеонтологична история на човека - основни етапи на антропогенезата 

28. Среди на живот. Видове основни среди за живот на организмите. Екологични фактори и закономерности във взаимодействията на организмите с тях. Видове екологични фактори - абиотични, биотични и антропогенни. Влияние на екологичните фактори върху живите организми. Адаптация 

29. Популации. Състав и структура на популациите 

30. Биоценози. Видове и състав. Екологичен доминант. Морфологична и функционална структура на биоценозата. Хранителни взаимоотношения в биоценозата. Хранителна верига. Екологични пирамиди. Екологична ниша 

31. Взаимодействия между популациите в биоценозата. Положителни и отрицателни взаимодействия 

32. Поведение. Същност на поведението. Основни форми на поведение - индивидуално, репродуктивно и социално поведение. Значение на формите на поведение за преживяването и размножаването на видовете 

33. Екосистеми. Същност, структура и продуктивност на екосистемите. Видове екосистеми. Кръговрат на веществата и поток на енергията в екосистемите 

34. Изменчивост и развитие на екосистемите. Периодични и непериодични изменения. Развитие на екосистемите. Видове сукцесия - първична и вторична екологична сукцесия. Екологично равновесие. Климакс. Особености на екологичната сукцесия в агроекосистемите 

 

 

III. Програма на курсовете по биология за матура

• Равнища на организация на живата материя 

• Екологични фактори на средата 

• Популация 

• Биоценоза 

• Екосистема 

• Поведение 

• Биосфера 

• Равнища на организация на микросистемата. Химични елементи и съединения. 

• Надмолекулни комплекси. Структура на клетката 

• Процеси в клетката. Генетични процеси. Метаболизъм. Делене на клетката

• Равнища на организация на многоклетъчния организъм 

• Наследственост и изменчивост 

• Индивидуално развитие при животните и човека 

• Поява на живота върху Земята 

• Еволюция на организмите. Теория на Дарвин за еволюция на организмите. Съвременна теория за еволюцията. Еволюция на човека. Доказателства за еволюцията.


                   

 

III. Програма на курсовете по биология за 7 клас за кандидатстване в НПМГ

 1. Обща характеристика на растенията 

 2. Талусни растения. Водорасли 

 3. Растителни тъкани. Образувателна и основна тъкан 

 4. Покривна, проводяща и механична тъкан 

 5. Растителни органи. Вегетативни органи 

 6. Размножителни органи при растенията

 7. Кормусни растения. Отдел Мъхове 

 8. Папратови. Отдел Папрати 

 9. Отдел Семенни растения. Подотдел Голосеменни 

10. Многообразие на голосеменните растения 

11. Подотдел Покритосеменни (Цветни) растения 

12. Многообразие на цветните растения. Клас Двусемеделни 

13. Клас Едносемеделни 

14. Обща характеристика на предядрените едноклетъчни организми  

15. Обща характеристика на същинскоядрените едноклетъчни организми

16. Тип Кореноножки  

17. Тип Камшичести 

18. Тип Ресничести  

19. Тип Мешести 

20. Многообразие на мешестите животни 

21. Тип Плоски червеи 

22. Тип Кръгли червеи 

23. Тип Прешленести червеи

24. Многообразие на червеите 

25. Тип Членестоноги 

26. Клас Ракообразни. Клас Паякообразни 

27. Клас Насекоми 

28. Многообразие на членестоногите 

29. Тип Мекотели 

30. Многообразие на мекотелите

            
     

Частните уроци по биология се провеждат в  учебен център "Глобално знание"


x