Календар

За нас
Контакти
Курсове »
Матури
Занималня »
Лятна занималня
Родители
Работилници Ателиета
Индивидуални занимания
Календар menu

Химия

ПОДГОТОВКА ПО ХИМИЯ ЗА УЧЕНИЦИ
от 7 до 12 клас

  • КУРСОВЕ И УРОЦИ ПО ХИМИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
  • КУРСОВЕ И УРОЦИ ПО ХИМИЯ ЗА МАТУРА
  • КУРСОВЕ И УРОЦИ ПО ХИМИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  СЛЕД 7 КЛАС В НПМГ
  • ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ            (частни уроци) ПО ХИМИЯ ЗА УЧЕНИЦИ от 7 до 12 клас 
  • ЕКИП ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ
  • АВТОРСКИ МАТЕРИАЛИ
  • ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД
  • ИНТЕРАКТИВЕН МЕТОД НА ОБУЧЕНИЕ    ПРОГРАМИ ПО ХИМИЯ

I. За учениците (от 7 до 12 клас), обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по химия и заявените конкретни цели.

II. Примерна програма на курсовете по химия за 12 клас - кандидат- студенти и матура

• Химични елементи 

• Строеж на атома 

• Строеж на атома и периодична система 

• Химична връзка и строеж на веществото 

• Азотна и въглеродна група 

• Структурна теория 

• Въглеводороди 

• Хидроксилни производни на въглеводородите 

• Карбонилни производни на въглеводородите 

• Карбоксилни производни на въглеводородите 

• Мазнини. Сапуни и синтетични миещи вещества 

• Въглехидрати 

• Мастни амини. Аминокиселини. Белтъчни вещества 

• Ароматни съединения 

• Наркотични вещества 

• Полимери, пластмаси и химични влакна 

• Скорост на химичните процеси 

• Топлинен ефект при химичните процеси 

• Химично равновесие 

• Разтвори 

• Разтвори на електролити 

• Метали от IV, V и VI период

Оценявани знания и умения 

• Различава: кристални и аморфни вещества; алотропни форми• Обяснява връзката между химичния характер на елемента и свойствата на веществата• Характеризира въглеводороди и производните им по функционални групи • Използва примери за изомери и хомоложни редове• Разпознава природни, изкуствени и синтетични полимери• Прилага правила за наименование на органични и неорганични вещества 
• Познава слоестия строеж на електронната обвивка на атомите • Различава основните типове химични връзки • Обяснява свойствата на веществата с природата на химичните връзки • Разграничава вещества с атомна, метална, молекулна и йонна кристална решетка • Отчита ролята на междумолекулните взаимодействия при преходите от едно агрегатно състояние към друго • Определя степента на окисление на химичните елементи • Описва приложението на изучавани вещества • Използва кръговрата на азота, кислорода и въглерода в природата при обясняване на проблемите с околната среда • Предлага идеи за обезвреждането на вредни за човека и околната среда вещества и използване на безвредни вещества и материали • Аргументира необходимостта от разумно използване на природните ресурси • Познава закономерности, свързани с топлинните ефекти, скоростта на химичните процеси и химичното равновесие • Изразява химични процеси чрез химични уравнения • Описва видовете разтвори и техните свойства • Използва генетични преходи за установяване връзката между веществата • Провежда експерименти за откриване на йони и на елементи (по оцветяване на пламъка) • Планира химичен експеримент и използва получените данни за изводи и заключения • Познава основни физични величини и връзки между тях • Прилага правилата за безопасна работа.

   

III. Програма на курсовете по химия за 7 клас за кандидатстване в НПМГ

1. Градивни частици на веществата (атоми, молекули, йони). Атомна и молекулна маса

2. Вещества (прости и сложни) и свойствата им (физични и химични). Химични реакции

3. Химични знаци 

4. Химични формули (емпирични, молекулни и структурни) 

5. Валентност 

6. Съставяне на молекулни и структурни формули 

7. Наименования на прости вещества и химични съединения 

8. Химични уравнения 

9. Натрий 

10. Натриева основа 

11. Основи – състав, строеж, свойства, получаване и употреба 

12. Алкална група – прости вещества на алкалните елементи 

13. Химични съединения на алкалните елементи (хидриди, оксиди, основи, соли) 

14. Употреба и значение на алкалните елементи 

15. Хлор 

16. Хлороводород. Солна киселина 

17. Киселини – видове, свойства, получаване 

18. Халогенна група – прости вещества на халогенните елементи 

19. Химични съединения на халогенните елементи (водородни съединения, оксиди, оксокиселини, соли) 

20. Употреба и значение на халогенните елементи 

21. Видове прости вещества (метали и неметали) 

22. Видове химични съединения (водородни съединения, оксиди, основи, киселини, соли) 

23. Периодичен закон и периодична система 

24. Закономерности в периодичната система (изменение на свойствата на елементите и техните съединения в А групи и в периоди) 

25. Топлинни ефекти при химичните реакции 

26. Скорост на химичните реакции 

27. Вещества и химични реакции в природата и практиката на човека 

28. Роля на човека за опазване на околната среда

         


x