Календар

За нас
Контакти
Курсове »
Матури
Занималня »
Лятна занималня
Родители
Работилници Ателиета
Индивидуални занимания
Календар menu

Физика

ПОДГОТОВКА ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИ
от 7 до 12 клас

  • КУРСОВЕ И УРОЦИ ПО ФИЗИКА ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
  • КУРСОВЕ И УРОЦИ ПО ФИЗИКА ЗА МАТУРА
  • КУРСОВЕ И УРОЦИ ПО ФИЗИКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС В НПМГ
  • ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ (частни уроци) ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИ от 7 до 12 клас 
  • ЕКИП ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ
  • АВТОРСКИ МАТЕРИАЛИ
  • ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД
  • ИНТЕРАКТИВЕН МЕТОД НА ОБУЧЕНИЕ    ПРОГРАМИ ПО ФИЗИКА

I. За учениците (от 7 до 12 клас), обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по физика и заявените конкретни цели.

II. Примерна програма на курсовете по физика за  кандидат- студенти

1. Движение на телата (кинематика). Отправно тяло, път, средна и моментна скорост, ускорение. Праволинейно равномерно и равнопроменливо движение.

2. Движение под действие на сили (динамика). Закон за инерцията (първи принцип на механиката). Сила и маса. Втори и трети принцип на механиката. Сили на триене. Гравитационни сили (Закон на Нютон за гравитацията).

3. Механична работа и енергия. Работа на постоянна сила. Мощност. Кинетична и потенциална енергия. Закон за запазване на механичната енергия.

4. Механични трептения. Хармонично трептене. Енергия на хармоничното трептене. Период и честота на пружинно и на математично махало.

5. Топлина. Топлинно движение. Температура. Вътрешна енергия и начините за нейното изменение (работа и топлина). Първи принцип на термодинамиката. Специфичен топлинен капацитет и специфични топлини на топене и изпарение (уравнение на топлинния баланс).

6. Газови закони. Идеален газ. Вътрешна енергия на идеален газ. Изотермен, изохорен и изобарен процес. Работа при изобарно разширение и свиване на газ.

7. Топлинни машини. Принципна схема. Коефициент на полезно действие (КПД). КПД на идеална топлинна машина на Карно.

8. Електростатично взаимодействие. Точков заряд. Закон на Кулон. Интензитет и потенциал на електростатичното поле. Проводник и диелектрик в електростатично поле. Кондензатори.

9. Постоянно електричен ток. Закон на Ом . Специфично съпротивление. Последователно и успоредно свързване на резистори. Работа и мощност на електричния ток. Закон на Джаул-Ленц. Електродвижещо напрежение, закон на Ом за цялата верига.

10. Постоянно магнитно поле. Магнитна индукция. Магнитна сила - закон на Ампер. Магнитно поле на постоянен ток. Движение на заредени частици в магнитно поле.

11. Електромагнитна индукция. Индуциран ток. Правило на Ленц. Закон на Фарадей.

12. Механични и електромагнитни вълни. Хармонични вълни (период, честота, дължина на вълната). Скорост, енергия, интензитет и ниво на интензитета на звуковите вълни. Свойства и приложение на електромагнитните вълни.

13. Светлина. Разпространение на светлината. Отражение и пречупване на светлината. Пълно вътрешно отражение. Интерференция на светлината. Дифракция на светлината, дифракционна решетка - приложение.

14. Взаимодействие на светлина с веществото. Топлинно излъчване – закон на Вин и закон на Стефан. Фотоелектричен ефект – уравнение на Айнщайн. Фотони.

15. Физика на микросвета. Водороден атом – квантов модел на Бор. Вълни на Дьо Бройл. Строеж на атомното ядро. Радиоактивност. Делене на урана и термоядрен синтез. Елементарни частици – лептони и кварки.

16. Звезди. Вътрешен строеж на звездите. Еволюция на звездите.

17. Вселена. Галактики. Минало и бъдеще на вселената.

 

             

III. Програма за държавен зрелостен изпит (матура) по физика и астрономия

• Електростатично взаимодействие

• Еднородно електростатично поле

• Проводници и диелектрици

• Постоянен електричен ток

• Електрични вериги

• Приложения на електричния ток в различни среди

• Магнитно взаимодействие и магнитни материали

• Електромагнитна индукция и променлив ток

• Хармонично трептене

• Механични вълни

• Електромагнитни вълни

• Разпространение, отражение и пречупване на светлината

• Вълнови явления при светлината

• Видове лъчения и техните източници

• Инфрачервени и ултравиолетови лъчи

• Светлинни кванти и вълнови свойства на частиците

• Атоми и атомни преходи

• Атомно ядро и ядрени реакции

• Елементарни частици

• Еволюция на звездите

• Поглед към Вселената

                     

 

 

IV. Програма по физика за кандидатстване след 7 клас в НПМГ

1. Маса на телата. Плътност. Градивни частици и строеж на веществата.

2. Прости механизми: лост, макари и наклонена равнина.

3. Натиск и налягане на течности и газове. Закон на Паскал.

4. Хидравлични машини.

5. Хидростатично налягане. Скачени съдове.

6. Архимедова сила. Плаване на телата.

7. Електричен ток. Посока и големина на тока. Напрежение.

8. Източници на напрежение. Преобразуване на енергията в електричната верига.

9. Закон на Ом. Съпротивление на проводниците.

10. Мощност на тока (консуматорите). Закон на Джаул-Ленц.

11. Отражение на светлината. Плоско огледало.

12. Пречупване на светлината. Пълно вътрешно отражение.

13. Лещи.

14. Трептене. Сили, действащи на трептящи тела. Резонанс.

15. Вълни. Описание на вълната.

16. Звук. Качества на звука. Ултразвук и инфразвук.

           

Частните уроци по физика се провеждат в учебен център "Глобално знание".


x