Календар

За нас
Контакти
Курсове »
Матури
Занималня »
Лятна занималня
Родители
Работилници Ателиета
Индивидуални занимания
Календар menu

География

ПОДГОТОВКА ПО ГЕОГРАФИЯ ЗА УЧЕНИЦИ - 5-12 КЛАС

  • УРОЦИ И КУРСОВЕ ПО ГЕОГРАФИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
  • УРОЦИ И КУРСОВЕ ПО ГЕОГРАФИЯ ЗА МАТУРА
  • УРОЦИ И КУРСОВЕ ПО ГЕОГРАФИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД7 КЛАС В НПМГ
  • Комбинирани курсове за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити
  • ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ГЕОГРАФИЯ (частни уроци) - 5-12 клас
  • ОБУЧЕНИЕ В ГРУПИ ОТ 5 УЧЕНИЦИ
  • ЕКИП ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ
  • АВТОРСКИ МАТЕРИАЛИ
  • ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД
  • ИНТЕРАКТИВЕН МЕТОД НА ОБУЧЕНИЕ   ПРОГРАМИ ПО ГЕОГРАФИЯ

I. За учениците, обучаващи се индивидуално, се изготвя специална програма в зависимост от нивото на знания по география и заявените конкретни цели.

II. Програма на курсовете по география за кандидат-студенти (обучение в групи)

1. Географско положение и граници на България. Същност и особености. Видове географско положение, оценка и значение. Промени в териториалния обхват и границите на България. Съвременна оценка на държавните граници на България.

2. Климат на България. Същност и значение. Фактори за формиране на климата. Характеристика на климатичните елементи (температура, валежи и ветрове). Неблагоприятни климатични явления. Климатични области. Климатични ресурси. Замърсяване на въздуха.

3. Води на България. Същност и значение. Фактори за формиране. Характеристика на повърхностните и подземните води. Хидроложки области. Водни ресурси. Стопанска оценка – използване и опазване.

4. Дунавска равнина - природногеографска характеристика. Стопанска оценка. Използване и опазване на природните ресурси.

5. Черноморска област (Черно море и Българско черноморско крайбрежие) - природногеографска характеристика. Стопанска оценка. Използване и опазване на природните ресурси.

6. География на населението на България – брой и териториално разпределение. Движение на населението – анализ и основни тенденции. Структура на населението – анализ, регионални различия и оценка. Работна сила, заетост и безработица. Демографски проблеми и демографска политика в България.

7. География на селищата в България. Фактори за възникване и развитие на селищата. Селищна мрежа. Класификация на селищата. Градски селища. Селски селища. Урбанизация - значение и пространствено развитие. Административно - териториално деление.

8. География на растениевъдството в България. Същност, особености и значение на растениевъдството. Развитие и отраслова структура на растениевъдството. Зърнени култури - значение и особености, фактори за развитие. Видове и териториално разпространение. Проблеми и тенденции в развитието на зърнените култури.

9. География на животновъдството в България. Същност, особености и значение. Фактори за развитие. Структура – отраслова и териториална. Проблеми и тенденции в развитието на животновъдството.

10. География на енергетиката в България. Същност, особености и значение. Развитие на енергетиката – фактори и етапи. Структура на енергетиката – отраслова и териториална. Проблеми и тенденции в развитието на енергетиката в България.

11. География на химическата промишленост в България. Същност, особености и значение. Развитие на химическата промишленост – фактори и етапи. Структура на химическата промишленост – отраслова и териториална. Проблеми и тенденции в развитието на химическата промишленост.

12. География на хранително-вкусовата промишленост в България. Същност, особености и значение. Развитие на хранително-вкусовата промишленост – фактори и етапи. Структура на хранително-вкусовата промишленост – отраслова и териториална. Тенденции и проблеми в развитието на хранително-вкусовата промишленост.

13. География на леката промишленост (текстилна, трикотажна, шивашка, кожаро-кожухарска, обувна промишленост и полиграфическа промишленост). Същност, особености и значение. Развитие – фактори и етапи. Структура на леката промишленост - отраслова и териториална. Проблеми и тенденции в развитието на леката промишленост.

14. География на транспорта на България. Същност, особености и значение. Транспортна система. Развитие на транспорта в България – фактори и етапи. Структура на транспортната система. Проблеми и тенденции в развитието на транспорта.

15. География на туризма в България. Същност, особености и значение. Фактори за развитие на туризма. Туристически ресурси. Развитие на туризма - етапи. Туристически райони в България. Проблеми и тенденции в развитието на туризма.

16. Югозападен социално-икономически регион (София -град, Софийска, Пернишка, Кюстендилска и Благоевградска област)

         

III. ПРОГРАМА НА КУРСОВЕТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ ЗА МАТУРА

География на света

• Развитие и съвременна структура на географската наука

• Геосферен строеж на Земята

• Природни компоненти и комплекси на Земята

• Природни зони на Земята

• Природноресурсен потенциал на света

• Глобални проблеми - суровинно-енергиен и екологичен

• Природни рискове

• Населението в света

• Демографски проблем и демографска политика

• Демографски различия в света

• География на селищата

• Урбанизация

• Политически системи

• География на световното стопанство

• География на световното стопанство - сектори и отрасли. Първичен сектор

• Вторичен сектор

• Третичен сектор

• Полюси на световното стопанство

• Глобални проблеми на съвременността

• Световни и регионални международни организации

• Регионална география

• Географски региони в Европа, Азия и Америка

• Стопанско развитие на регионите и страните в тях

• Страни - типични представители на съответния регион

• Глобални проблеми на съвременността и тяхното проявление по региони

• Подходи и методи в съвременните географски и икономически изследвания

• Географски информационни системи (ГИС)-същност и приложения

• Работа с информационни материали с географско и икономическо съдържание.

География на България

• Географско положение, територия и граници на България

• Природна среда

• Природногеографски области

• География на населението в България

• Държавно устройство и административно-териториално деление на България

• Национално стопанство: структура, фактори, показатели

• Първичен сектор

• Вторичен сектор

• Третичен сектор

• Териториална структура на стопанството

• Географски региони

Оценявани компетентности

• Характеризира отделните геосфери и процесите, протичащи в тях • Разкрива закономерностите в географското разпространение на природните компоненти и връзките между тях • Сравнява природните зони на Земята и оценява техния природноресурсен потенциал • Изяснява глобалните проблеми, свързани с опазването и рационалното използване на природните ресурси и околната среда; познава концепцията за устойчиво развитие • Идентифицира причините за различни природни рискове (земетресения, наводнения, свлачища и др.) и последиците от тях • Обяснява геодемографските характеристики на населението в света • Изразява отношение към демографския проблем и аргументира начините за неговото решаване • Сравнява демографската ситуация в различните части на света • Проследява възникването и развитието на селищата и промяната на функциите на градовете • Представя развитието и териториалните особености на урбанизацията и коментира проблемите, свързани с нея • Представя съвременната политическа карта на света като резултат от глобалните политически процеси; коментира регионалните конфликти и причините за възникването им • Разбира основните механизми на пазарната икономика; степенува по значимост факторите за развитие на световното стопанство • Групира икономическите отрасли по сектори: първичен (добивен), вторичен (обработващ), третичен (обслужващ), и характеризира тяхната териториална структура • Излага знания за глобалните проблеми на съвременността (суровинно- енергиен, екологичен, продоволствен и др.) и аргументира пътищата за тяхното решаване • Обяснява принципите на международното сътрудничество и дейността на някои международни организации; прави заключения относно ролята на "глобализацията" за нарастващата зависимост между страните • Обяснява ролята на историческите и географските фактори за различията в развитието на регионите • Характеризира географските региони в света и прави изводи за техните специфични особености и проблеми • Разкрива особеностите на стопанството на регионите на примера на избрани страни • Характеризира избрани страни в регионите на основата на проблемно- страноведския подход • Очертава проблемите на регионите и дискутира решаването им съобразно концепцията за устойчивото развитие • Оценява ролята на географското положение и съвременните граници на България; проследява промените в териториалния є обхват • Характеризира природните компоненти; разграничава природно- географските области в България и оценява техния природноресурсен потенциал • Характеризира съвременната геодемографска ситуация и особеностите на урбанизацията в България • Обяснява особеностите на прехода към пазарно стопанство; характеризира националното стопанство, стопанските сектори, отделните отрасли и дейности в тях • Демонстрира знания за географските региони и прави географско изследване на местната община или административна област • Познава основните подходи и методи в съвременните географски и икономически изследвания • Познава възможностите на географските информационни системи (ГИС) и практическото им приложение в живота • Съпоставя географски карти с различно тематично съдържание • Анализира статистически таблици и графични материали с географско и икономическо съдържание и прави изводи • Проучва и анализира различни видове документи и извлича информация от тях; съставя реферат и есе с географско съдържание.

Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои от две части:

1. 38 задачи с максимален брой точки 65:

- тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;

- тестови задачи със свободен отговор;

- две практически задачи - по една върху учебното съдържание от География на света и от География на България.

2. Писмена разработка върху учебното съдържание от География на България с максимален брой точки 35.

Общият максимален брой точки е 100.

Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

         

IV. НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “АКАД. Л. ЧАКАЛОВ” (кандидатстване след 7 клас)

1. Африка - географско положение, граници и големина. Брегове и брегова линия. Опознаване на континента (Вашку да Гама, Дейвид Ливингстън).

2. Характеристика на природните зони в Африка (географско положение, обхват, климат, води, почви, растителност и животински свят, стопанско значение и опазване):

- Екваториални гори;

- Савани;

- Тропични пустини;

- Субтропични гори и храсти;

- Планинска област.

3. Южна Америка – географско положение, граници и големина. Брегове и брегова линия. Опознаване на континента (Колумб, Америго Веспучи, Магелан, Хумболт).

4. Страни в Южна Америка – Бразилия и Аржентина (географско положение, площ, типични черти на природата, население, стопанство, столици, по-големи градове).

5. Северна Америка – географско положение, граници и големина. Брегове и брегова линия. Опознаване на континента (викингите, Колумб, Беринг).

6. Страни в Северна Америка – САЩ и Канада (географско положение, площ, типични черти на природата, населението, стопанството, столици, по-големи градове).

7. Азия – географско положение, граници и големина. Брегове и брегова линия. Опознаване на континента (Марко Поло, Пржевалски, Семьонов-Тяншански, Е. Хилъри, български експедиции в Хималаите).

8. Релеф на Азия – обща характеристика, формиране на релефа, средна надморска височина. Подялба: Северна Азия (Западносибирска низина, Средносибирско плато), Източна Азия (Голяма китайска равнина, Льосово плато, п-в Камчатка), Централна Азия (Памир, Тяншан, Тибетска планинска земя, Таримска котловина, Туранска низина), Западна Азия (Иранска планинска земя, Арабски полуостров, Мъртво море), Южна Азия (плато Декан, Хималаи, Индо-Гангска низина, Малайски архипелаг).

9. Климат на Азия. Фактори на климата. Елементи на климата. Климатични пояси (екваториален, субекваториален, тропичен, субтропичен, умерен, субполярен, полярен) и планинска област.

10. Води на Азия – обща характеристика, главен вододел, отточни и безотточни области. Характеристика на представителни реки (Енисей, Хуанхъ, Ганг) и езера (Байкал, Каспийско море, Мъртво море). Използване и опазване на водите.

11. Характеристика на природните зони в Азия (географско положение, обхват, климат, води, почви, растителност и животински свят, стопанско значение и опазване):

- Арктични пустини;

- Тундра и лесотундра;

- Тайга;

- Широколистни и смесени гори;

- Лесостепи и степи;

- Пустини и полупустини;

- Твърдолистни гори и храсти;

- Савани;

- Влажни екваториални и тропични гори;

- Планинска област.

12. Население на Азия – брой, гъстота, разпределение, расов и религиозен състав. Бит и култура. Типични проблеми на населението (висока раждаемост, контрасти в разпределението, продоволствен проблем, епидемии, конфликти).

13. Страни в Азия – Япония, Индия, Турция, Саудитска Арабия (географско положение, площ, типични черти на природата, население, стопанство, столици, по-големи градове).

14. Австралия – географско положение, граници и големина. Брегове и брегова линия. Опознаване на континента (Абел Тасман, Джеймз Кук).

15. Природни зони в Австралия (географско положение, обхват, климат, води, почви, растителност и животински свят, стопанско значение и опазване):

- Влажни вечнозелени гори;

- Савани;

- Пустини и полупустини;

- Твърдолистни вечнозелени гори и храсти;

- Планинска област.

          

    Уроците и курсовете по география се провеждат в учебен център "Глобално знание".


x